Giá trị cốt lõi

Tất cả CBCNV tại Thuận Phát hiểu và hoạt động theo sáu giá trị cốt lõi sau đây: 

 

1. Chất lượng

2. Chăm sóc 

3. Phối hợp

4. Trách nhiệm

5. Cải cách 

6. Nhiệt huyết

Tầm nhìn & Mục tiêu 

Từ năm 2003, Thuận Phát Paper đã xây dựng và phát triển thương hiệu với tầm nhìn "Xây dựng cuộc sống tốt hơn". Ở Thuận Phát, chúng tôi tập trung vào năm khía cạnh chính. 

Tầm nhìn

This website is created and hosted by Website.com's Site Builder.